Dane kontaktowe

"DEX44" sp. z o. o.

ul. T. Pełczyńskiego 14A lok. 90-91

01-471 Warszawa

tel. 022 304 41 32 - 33

fax. 022 304 41 34

email.: biuro@dex44.pl

Biuro czynne w godzinach:

pn.- pt. 8:00-16:00

środa. 9:00-17:00

Oferta dla wspólnot

Oferta DEX44 skierowana jest do Wspólnot Mieszkaniowych, które chcą sobie zapewnić wysoki standard utrzymania nieruchomości i obsługi mieszkańców, przy zachowaniu rozsądnych, uzasadnionych kosztów. Do usług związanych z obsługą eksploatacji nieruchomości przez DEX44 należy:

 • Przygotowanie projektu Planu Gospodarczego dla Nieruchomości Wspólnej oraz w terminie do 31 stycznia każdego roku projektów takich  Plan Gospodarczy na kolejny rok kalendarzowy w celu zatwierdzenia ich  przez Ogół Właścicieli Lokali, w tym proponowanej wysokości zaliczek  miesięcznych na pokrycie kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną, z zastrzeżeniem, że Plan Gospodarczy dla Nieruchomości Wspólnej winien zawierać:
  • określenie szacunkowe wszystkich przychodów, jakie uzyska Wspólnota od Właścicieli, niezbędnych do zbilansowania Planu,
  • inwentaryzację potrzeb w odniesieniu do Nieruchomości Wspólnej,
  • określenie szacunkowe następujących kosztów i wydatków, ponoszonych regularnie w związku ze świadczeniem usług utrzymania w należytym stanie Nieruchomości Wspólnej, w tym usytuowanej na jej terenie infrastruktury technicznej oraz wszystkich przyłączy, rur i instalacji wentylacyjnych, a także budowli i obiektów małej architektury i ich wyposażenia, obejmujących niżej wymienione:
   • wszelkie płatności należne z tytułu kontraktów na świadczenie usług utrzymania w należytym stanie Nieruchomości, obejmujące - ale nie ograniczające się do umów związanych z ogólnym utrzymaniem czystości, dostarczaniem mediów, usuwaniem nieczystości, utrzymaniem terenu i zieleni, kontrolą sanitarną i p-poż, zachowaniem bezpieczeństwa i podobnego typu usługami, konserwacją i bieżącymi naprawami dróg wewnętrznych, chodników, ciągów komunikacyjnych w Budynku oraz wszystkich instalacji technicznych i urządzeń i innych znajdujących się na Nieruchomości Wspólnej,
   • koszty ochrony nieruchomości,
   • koszty napraw, usuwania awarii i ich skutków oraz koszty remontów wszystkich instalacji technicznych i urządzeń i innych znajdujących się na Nieruchomości Wspólnej;
   • koszty wynagrodzenia Zarządcy, w tym za prowadzenie księgowości oraz ewentualne wynagrodzenia członków Zarządu,
   • inne obciążenia, koszty i wydatki o charakterze stałym, za usługi i dostawy realizowane na rzecz Nieruchomości,
   • wydatki Nadzwyczajne tj. koszty i wydatki natury nadzwyczajnej, mogące wystąpić w trakcie roku, które nie zostały zaplanowane w Planie Gospodarczym dla Nieruchomości Wspólnej jako odrębne pozycje kosztowe,
   • koszty i wydatki do poniesienia, określone przez ubezpieczyciela, związane z ubezpieczeniem Budynku,
   • szacunkowe koszty i wydatki - w stopniu, w jakim będą znane w momencie budżetowania - do poniesienia w związku z zarządzeniami lub wytycznymi władz centralnych lub władz miejskich, którym podlega teren, w tym podatki od Nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • Przygotowywanie i dostarczenie  Zarządowi  wszystkich dokumentów koniecznych do zwołania i odbycia Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali, wysyłanie zawiadomień  i obsługa (w tym obsługa prawna) Zebrań raz w roku w czasie nie przekraczającym 4 godzin, bez dodatkowych kosztów ze strony Wspólnoty -  zaś częściej lub w czasie dłuższym niż określono powyżej, za odpłatnością 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę posiedzenia, przy czym koszt wynajęcia pomieszczenia na zebranie ponosić będzie Wspólnota,
 • Zapewnienie udziału kompetentnego przedstawiciela Zarządcy na Zebraniu Właścicieli Lokali, którego przedmiotem jest zatwierdzenie projektu rocznego Planu Gospodarczego dla Nieruchomości Wspólnej lub inne zagadnienia związane z wykonywaniem zarządu Nieruchomością Wspólną wraz z niezbędną obsługą innych specjalistów – w zależności od potrzeb,
 • Zapewnienie dla nieruchomości dostarczania oraz analizowania i weryfikowania zapotrzebowanych wielkości,  usług i mediów koniecznych dla jej prawidłowego funkcjonowania:
  • dostawa wody, gazu oraz energii elektrycznej,
  • usuwanie nieczystości,
  • inne,
oraz związanych z nieprzerwanym i prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych takich jak:
 • domofon,
 • system dostępu dla samochodów i osób pieszych,
 • system monitoringu Nieruchomości,
 • systemu wentylacji pomieszczeń,
 • Prowadzenie wykazu lokali oraz właścicieli lokali wraz z wyszczególnieniem przysługujących im praw do miejsc garażowych,
 • Składanie Zarządowi nie później niż do 25 lutego każdego roku, pisemnego sprawozdania wraz z rozliczeniem finansowym ze swojej działalności jako Zarządcy w roku ubiegłym,
 • Składanie Zarządowi kwartlanych sprawozdań finansowych zawierających prognozowane i zrealizowane wydatki i wpływy w okresach kwartalnych, na bazie rzeczywistych kosztów utrzymania Nieruchomości,
 • Regulowanie należności na rzecz dostawców mediów oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Nieruchomości z zastrzeżeniem, że  płatności będą dokonywane poprzez rachunek bankowy, według zobowiązań najdalej wymagalnych, a w przypadku gdy na rachunku znajdują się środki, zarządca zobowiązany jest dochować terminów płatności określonych w fakturach lub innych dokumentach księgowych stanowiących podstawę zapłaty. Zarządca ma ponadto obowiązek dokonywać weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym  prawidłowości  i zasadności wystawionych  faktur za dostawę usług lub sprzedaż towarów na rzecz Wspólnoty. Wspólnota udzieli pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem 2 przedstawicielom Zarządcy łącznie, w tym Zarządcy Nieruchomości, 
 • Zapewnienie  stałej obecności wykwalifikowanego administratora na terenie Nieruchomości  Wspólnoty,
 • Zapewnienia właścicielom lokali dostępu do konta lokalu zawierającego m.in. dane na temat stanu rozliczeń lokalu oraz należnych opłat przez stronę internetową Zarządcy (www.dex44.pl),
 • Rozliczanie w ustalonych okresach zaliczek miesięcznych pobieranych za  dostawę wody, gazu, odprowadzenie ścieków,
 • Nadzór i kontrola utrzymania w należytym stanie i zgodnie z umową, przez zatrudnioną  przez Wspólnotę firmę, porządku i czystości Nieruchomości Wspólnej oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, 
 • Nadzór nad prawidłową realizacją całodobowej ochrony nieruchomości wykonywanej przez koncesjonowaną agencję ochrony zatrudnioną przez Wspólnotę, 
 • Przygotowywanie dokumentów umożliwiających ubezpieczenie majątkowe nieruchomości oraz od odpowiedzialności cywilnej, 
 • Wykonywanie uchwał podjętych przez organy Wspólnoty,
 • Prowadzenie korespondencji z Właścicielami lokali oraz wydawanie potrzebnych zaświadczeń,
 • Comiesięczna analiza  zaległości z tytułu opłat wg ustalonych przez Wspólnotę zasad i regulaminów, 
 • Dostarczanie  Właścicielom informacji o wszelkich zmianach dotyczących lokali i funkcjonowania Wspólnoty,
 • Zapewnienie współdziałania z administracją sąsiednich posesji oraz zarządcami okolicznej sieci infrastruktury technicznej (takimi jak STOEN, SPEC, TP S.A., MPWiK, Wspólnoty Mieszkaniowe sąsiednich posesji, Spółdzielnie Mieszkaniowe) w usuwaniu zaistniałych awarii, racjonalnym planowaniu konserwacji, zabezpieczeniu terenu okolicznego przed występowaniem zagrożeń wszelkiego typu niebezpieczeństwami dla zamieszkujących i użytkujących Budynki osób,
 • Przygotowywanie i dostarczanie Właścicielom informacji o opłatach miesięcznych za lokal, pobieranie i rozliczanie z Właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną ustalanych na podstawie Planu Gospodarczego dla Nieruchomości Wspólnej, pobieranych w formie zaliczek miesięcznych określonych uchwałą Zebrania Właścicieli Lokali oraz świadczeń za media dostarczanych do poszczególnych lokali, co do których Wspólnota jest stroną umów zawartych z dostawcami,
 • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • Pobieranie na rzecz Wspólnoty i na jej rachunek dochodów z pożytków,
 • Wykonywanie wszelkich innych czynności administrowania Nieruchomością Wspólną, koniecznych dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
zamknij